<div id="noframefix"> <h1>Riyadi</h1> <p><b>Never Give Up</b></p> <p>Please <a href="http://riyadi.smkmuh1salam.sch.id/">Click here</a> to visit <a href="http://riyadi.smkmuh1salam.sch.id/"><b>Riyadi</b></a> site</p> </div>